VÄRMLANDS LÄNS

FJORDHÄSTFÖRENING

STADGAR

Antagna vid stämma 1983-03-11

Lena W Johansson, sekreterare 2006-02-12§1 NAMN OCH ÄNDAMÅL

Värmlands läns fjordhästförening, ideell förening, här nedan kallad föreningen, har till ändamål att med sikte på bruksegenskaperna främja aveln med häst av fjordras genom

Att samla för rasen intresserade personer till gemensamt arbete härför.

Att inför myndigheter o organisationer tillvarataga rasens intressen.

Att medverka till premiering och annan bedömning av hästar av fjordras.

Att verka för att till aveln inom rasen används djur av bästa möjliga kvalitet och att

avelsarbetet över huvud taget bedrives sakkunnigt och effektivt.

Att jämväl i övrigt stå medlemmarna till tjänst med råd och upplysningar i fråga om

avel med fjordhäst och biträda vid förmedling av avelsdjur.

Att i sitt arbete samverka med andra likartade intresseföreningar såväl inom som

utom landet.

Att föreningen skall vara medlem i Svenska Fjordhästföreningen.

§2 MEDLEMSKAP

Till medlem antages enskild person vars intresse sammanfaller med ändamålsparagrafen. Styrelsen beslutar om medlemskap.

§3 AVGIFTER

Beslut rörande medlemsavgifter till föreningen fattas vid ordinarie årsstämma, och att vi ska ligga 50 kr över Riks nivå, och beslutet skall gälla nästpåföljande år.

§4 UPPSÄGNING AV MEDLEMSKAP. UTESLUTNING.

Medlem kan utträda ur föreningen efter skriftlig anmälan till lokalföreningens styrelse.

Medlem som underlåtit att betala fastställd medlemsavgift utträder ur föreningen.

Medlem som inte följt stadgarna eller på annat sätt skadat föreningen eller motarbetat dess intressen kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Före sådant beslut skall såväl den enskilde medlemmen som berörd lokalförening beredas möjlighet att ge sin syn på saken.

Medlem som uteslutits kan överklaga vid föreningens ordinarie stämma.

§5 STYRELSEN

föreningens styrelse utgöres av 3-7 ledamöter och 3-7 suppleanter. De väljs för en tid av två år, räknad från den ordinarie årsstämman, då valet förrättas, till ordinarie årsstämma två år senare. Första gången skall genom lottning mandattiden bestämmas.

Stämman utser styrelseordförande, vars mandattid är ett år.

Styrelsen utser inom sig övriga funktionärer och om den så prövar skäligt jämväl arbetsutskott. Styrelsen äger för dessa utfärda instruktioner. Styrelsen är beslutför, då minst halva antalet ledamöter, tjänstgörande suppleanter inräknade, är närvarande.

§6 STYRELSENS ÅLIGGANDEN.

Styrelsens åligger:

Att med uppmärksamhet följa utvecklingen inom avelsarbetet och bruket med hästar

av fjordras och att i syfte att främja denna hos föreningen föreslå åtgärder, som

den kan finna påkallade.

Att förbereda ärenden, som skall behandlas på föreningsstämman. Att till hushållningssällskapet samt berörda myndigheter och verk angiva

Infodrade uppgifter och yttranden.

Att verkställa av föreningsstämman fattade beslut.

Att över föreningens inkomster och utgifter föra noggranna räkenskaper samt

förvalta föreningens tillgångar. 2

Att årligen inom föreskriven tid till föreningen avgiva berättelse över dess

Verksamhet och ekonomi.

Att jämväl i övrigt tillvarataga föreningens intressen.

§7 RÖSTRÄTT

Rösträtt vid föreningsstämma tillkommer enskild medlem i föreningen. Medlem äger en röst. Nytillkommen medlem får utöva sin rösträtt då dennes medlemskap framgår av justerat styrelseprotokoll.

Rösträtt får ej utövas genom fullmakt.

§8 KALLELSE TILL STÄMMA

kallelse till föreningsstämma utfärdas av styrelsen eller dess ordförande genom brev. Kallelse skall ske senast 14 dagar före ordinarie stämma och senast 7 dagar före extra föreningsstämma.

§9 NÄR STÄMMAN SKALL HÅLLAS

ordinarie föreningsstämma skall hållas varje år under februari eller mars månad. Extra föreningsstämma hålles då styrelsen så finner påkallat eller då minst en tredjedel av totala antalet röster i föreningen med angivande av ärende så skriftligt begär.

§10 ORDINARIE STÄMMA

vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma;

1. stämmans öppnande

2. val av ordförande för stämman och vice ordförande.

3. anmälan om av styrelsen utsedd protokollförare för stämman

4. godkännande av dagordning

5. justering av röstlängd

6. val av två personer att jämte ordförande justera protokollet.

7. fråga om stämmans stadgeenliga utlysande.

8. styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för senast förflutna verksamhetsår.

9. revisorernas berättelse.

10. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för senast förflutna verksamhetsår.

11. fastställande av avgifter för nästpåföljande verksamhetsår.

12. förslag till verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.

13. val av styrelseledamöter och suppleanter.

14. val av föreningsordförande.

15. val av två revisorer jämte två suppleanter för tiden intill närmast följande föreningsstämma.

16. val av fullmäktige till Svenska Fjordhästföreningens årsstämma.

17. val av valberedning.

18. Behandling av inkomna motioner som skriftligen inlämnats senast en månad före stämman

19. övriga ärenden.

20. stämman avslutas.

§11 EXTRA STÄMMA

På extra föreningsstämma skall ej behandlas andra ärenden än sådana som upptagits i kallelsen.

§12 VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR. REVISION.

Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret. Räkenskaperna avslutas årligen den 31 december. De skall jämte styrelsens verksamhetsberättelse och övriga handlingar vara tillgängliga för revision senast 14 dagar före ordinarie föreningsstämma.

§13 ERSÄTTNING TILL STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISORER

Ersättning kan därest vid föreningsstämma så beslutas utgå till styrelsens ledamöter och revisorer.

§14 STADGEÄNDRING

Ändring av dessa stadgar vare ej giltig med mindre beslut därom fattas vid två på varandra följande föreningsstämmor vilka hållits med minst en månads mellanrum. Minst en av stämmorna skall vara ordinarie. Vid den stämma som sist hållits skall beslutet ha biträtts med minst två tredjedelar av vid stämman avgivna röster.

§15 LIKVIDATION

Om sedan föreningen trätt i likvidation och dess affärer lagligen avvecklats skall tillgångarna tillfalla riksföreningen enl. riks stadgar § 16