DAGORDNING

 

 1. stämmans öppnande 
 1. justering av röstlängd
 1. val av ordförande för stämman och vice ordförande.
 1. anmälan av protokollförare för stämman utsedd av styrelsen.
 1. val av två personer att jämte ordförande justera protokollet.
 1. fråga om stämman är utlyst i stadgeenlig ordning.
 1. behandling av styrelsens verksamhetsberättelse för senast förflutna verksamhetsår.
 1. behandling av revisorernas berättelse.
 1. fastställande av balansräkning och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 1. fastställande av medlemsavgifter för nästpåföljande verksamhetsår.
 1. förslag till verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.
 1. val av styrelseledamöter och suppleanter för två år.
 1. val av föreningsordförande för ett år.
 1. val av två revisorer jämte två suppleanter för tiden intill närmast följande föreningsstämma.
 1. val av fullmäktige till Svenska Fjordhästföreningens årsstämma.
 2. val av valberedning.
 3. behandling av inkomna motioner som skriftligen inlämnats senast två månader före stämman.
 1.  övriga ärenden.
 1.  stämman avslutas.